148. zasedání Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 148. zasedání následující usnesení:
  1. ČKR vítá úsilí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o navyšování rozpočtu vysokých škol na rok 2019 i střednědobého rozpočtového výhledu.
  2. ČKR vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby podpora vzdělávání budoucích učitelů v rozpočtovém ukazateli P (společenská potřebnost) nebyla omezena na pedagogické fakulty, nýbrž byla zaměřena obecně na studijní programy v oblasti vzdělávání učitelství na všech součástech univerzit, které je zajišťují. ČKR je přesvědčena, že finanční intervence tohoto typu musejí být postaveny na kvalitní analýze potřebnosti absolventů a nákladů na jejich vzdělávání, jako se tomu stalo v případě lékařských programů.
  3. ČKR vítá úsilí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zajištění dodatečné finanční podpory investičních projektů komplementárních výzev č. 16 a 17 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání z důvodu výrazného zvýšení cen stavebních prací, které ohrožují dokončení projektů v souladu s relevantními pravidly dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
  4. ČKR podporuje navýšení personálních kapacit Kanceláře Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, jež je nezbytné pro efektivní fungování akreditačních procesů.
  5. ČKR podporuje závěry jednání zástupců Rady pro výzkum, vývoj a inovace se zástupci ČKR, které se uskutečnilo 12. 11. 2018 v Praze, k problematice implementace hodnocení výzkumu dle Metodiky 2017+ (zápis z jednání viz příloha).
  6. ČKR zásadně nesouhlasí s návrhem indikativního škálování vysokých škol předloženým v rámci tzv. tripartity a žádá o jeho zdůvodnění.

 

V Praze dne 6. prosince 2018

    Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

           předseda

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví