Strukturovaný životopis

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
narozen 2. 7. 1966 v Praze
přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN
rektor Univerzity Karlovy od roku 2014

Vzdělání

 • 1980–1984 gymnázium Botičská, Praha 2
 • 1984–1990 FVL UK
 • 2000–2003 Pražská mezinárodní manažerská škola při VŠE Praha – MBA

Zaměstnání

 • 1989–90 asistent FVL UK
 • 1990–91 ZVS
 • 1990–98 1. Ústav lékařské chemie a biochemie 1. LF UK – interní vědecký aspirant, odb. asistent,  docent, zástupce přednosty ústavu pro výuku
 • 1999–dosud  přednosta Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a   VFN, vedoucí referenční laboratoře MZ ČR pro klinickou biochemii
 • 2001–dosud  profesor
 • 2005–2012 děkanem 1. LF UK
 • Od 1991  sekundární lékař, později lékař specialista – VFN Praha – hemodialyzační středisko, I. Interní klinika,  Klinika nefrologie
 • 2005–dosud zástupce LP náměstka VFN pro komplement
 •  od 2014 dosud rektor Univerzity Karlovy

Specializace

 • klinická biochemie, vnitřní nemoci, nefrologie
 • European Specialist in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

Vědecké hodnosti

 • 1993 – kandidát lékařských věd
 • 2000 – doktor lékařských věd
 • 2007 – Profesor Honoris Causa – Státní lékařské University J. Y. Horbachevského Ternopil
 • 2008 – Visiting professor – Lékařská fakulta University of Zagreb

Vědecko-pedagogické tituly

 • 1996 – docent pro obor lékařské chemie a biochemie UK
 • 2001 – profesor pro obor lékařská chemie a biochemie

Ceny

 • 1997, 2004, 2006, 2010, 2011 – cena České společnosti klinické biochemie za nejlepší publikaci
 • 2008 – cena rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci v roce 2007 v lékařských a farmaceutických vědách – Zima et al. Laboratorní diagnostika
 • 2008 – 2. cena České internistické společnosti ČLS JEP – monografie – Zima et al. Laboratorní diagnostika
 • 2010 – Research Award – The 12th AsianPacific Congress of Clinical Biochemistry
 • 2010 – Cena presidenta České lékařské komory za přínos v oblasti celoživotního vzdělávání
 • 2011 – ESBRA Peter Berner Award – Congress ESBRA Vienna 4.–7. 9. 2011

Pedagogická činnost

 • kontinuální výuka od roku 1989 praktických cvičení, seminářů a přednášek předmětů
 • lékařská chemie, biochemie, molekulární biologie, patobiochemie, klinická biochemie, laboratorní technika, patobiochemie, stanovení analytů na 1. LF UK a dále na VŠCHT, ČVUT.

Postgraduální výchova

 • Člen oborové rady programu biochemie a patobiochemie UK od 2002, Biochemie PřF UK (od 2012) , analytická chemie (FCHI VŠCHT Praha, 2010), Člen oborové rady biomedicínské technologie – FBMI ČVUT – od 2007.
 • Školitel celkem 12 PhD studentů z nichž 4 úspěšně dokončili.

Publikace (k 30. 6. 2012)

 • Monografie
  • autor 57 kapitol v monografiích
  • 5 hlavní autor monografie
 • Originální práce – 216 z toho v časopisech s IF 142
 • Originální práce v zahr. Sbornících (ISBN) – 24
 • Přehledové práce  – 113 z toho v časopisech s IF 11

Citace dle SCI – únor 2012 – 1413
H – index – 21

Přednášky (k 30. 6. 2012) 

 • v zahraničí: 93
 • v ČR – mezinárodní akce: 45
 • domácí akce: 311

Patenty a užitné vzory

 • užitný vzor (Úřad průmyslového vlastnictví) – č. zápisu 19442, 2009,
 • patent – Patentový spis CZ 302505 B6, zveřejněno 22. 6. 2011, Věstník č. 25/2011, str. 1–7

Vědecké rady a odborné komise:

 • Člen Učené společnosti ČR – od 2011
 • Člen České lékařské akademie – od 2005
 • Předseda vědecké rady GA ČR od 2010
 • Člen Vědecké rady Univerzity Karlovy 2003–2005, od 2012
 • Předseda vědecké rady VFN Praha – od 2004
 • Člen vědecké rady České lékařské komory – od 2006
 • Člen Rady vědeckých společností ČR –  2006–2010
 • Předseda asociace lékařských fakult ČR – 2010–2012

 Odborné společnosti

 • Čs. společnost pro biochemii a molekulární biologii 89 – vědecký sekretář od 1997
 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně – vědecký sekretář od 2011
 • Čs. společnost klinické biochemie 92 – od 2006 – předseda společnosti
 • EFCC – European Federation of Clinical Chemistry – člen Executive Board
  2011–2013
 • ESBRA (European Society for Biomedical Research of Alcoholism) 1996  – member of Board of Directors 1997–2009
 • ISBRA (International Society for Biomedical Research of Alcoholism)1993 –member of Board of Directors – 2005–2010
 • ISOBM – International Society for Oncology and Biomarkers 2006 – member of Board 2011–2014
 • FEBS – Federation of European Biochemistry Societies – Člen Advanced Courses Committee – 2005–2008; Vice-Chair Executive Committee 2010; Chair Executive Committee  2011; člen Education Committee FEBS 2012–2014

Organizace kongresů a sympozií

 • President 9th ESBRA Congress, Praha 11.–14. 9. 2003
 • President 35th Congress of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine
 • Praha 16.–19. 9. 2007
 • Předseda organizačního výboru Congresu FEBS 2009 Praha
 • Člen Internastional program Committee Congress ISBRA 2010 Paris
 • Member of International Scientific Advisory Board of IFCC/Euromed Congress 2011 Berlin
 • Člen International Advisory Board ISOBM 2010 Munchen
 • Člen of International Scientific Advisory Board of IFCC Congress 2014 Istanbul

Činnost v redakčních radách

 • Editor-in-Chief – Folia Biologica – od 2006
 • vedoucí redaktor – Adiktologie – od 2006
 • Člen Editorial Advisory Board – Alcohol Alcoholism – Oxford University Press od 2002
 • Člen Editorial Board – Kidney and Blood Pressure Research – Karger od 2008
 • Člen Editorial Board – Alcoholism Clinical and Experimental Research – Blackwell Publishing 2008–2012
 • Člen Honorary Editor – Neuroendocrinology Letters – od 2009
 • Člen Board of Editors – Biogenic Amines – 2009

Grantové projekty

 • 2 JPD projekty – Molekulární medicína a biotechnologie
 • řešitel a spoluřešitel 25 grantů IGA MZ ČR, spoluředitel 2 grantů GA ČR,  spoluřešitel 8 grantů GA UK
 • spoluřešitel projektu MPO
 • Výzkumné záměry – člen řešitelského týmu 4 VZ
 • projekt BBMRI CZ vytvoření a provoz sítě bank biologického materiálu pro biomedicínský výzkum

Posudková činnost

 • Pro grantové agentuyr v ČR a zahraničí – GA ČR, GA UK, IGA MZ ČR, Slovensko, Španělsko, 6 FP EU.
 • Oponetské posudky disertačních a habilitačních prací
 • Předseda a člen habilitačních a hodnotícíh komisí pro jmenovcí řízení
 • Posudková činnost pro české mezinárodní odborné vědecké časopisy – např. Life Sciences, Gut, Clinical Chemistry, Blood Purification, Clinical Chemistry and Laboratory Nephron, Endocrinology

Spolupráce se zahraničím

Institut für Klinische Chemie, Innere Medizin II, LMU München, Německo (Dr. Stieber, Prof. Lamerz), Kings College, London, Velká Británie (Dr. Preedy), Universitätsklinik Würzburg, Innere Medizin – Nephrologie, Německo (Prof. Wanner), Univerzita La Sapienza, Řím, Itálie (prof. Iuliano)

Další aktivity

 • Předseda správní rady Nadačního fondu Scientia
 • Člen správní rady České nadace pro nemoci ledvin
 • Člen Rady sdružení Českého adiktologického institutu