Usnesení 133. zasedání Pléna České konference rektorů

Brno, 3. 12. 2015

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 133. zasedání následující usnesení:

1. ČKR znovu poukazuje na dlouhodobě neúnosné financování českého veřejného vysokého školství a upozorňuje, že v posledních letech poklesl podíl rozpočtu veřejných vysokých škol na HDP o více než 25 % !

2. ČKR apeluje na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Vládu ČR, aby upravily střednědobý plán financování veřejných vysokých škol tak, aby odpovídal potřebám kvalitního vysokoškolského vzdělávání.

3. ČKR vítá snahu Sekce řízení operačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nastavit kritéria výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání tak, aby byla jasně definovaná a umožnila připravit a realizovat kvalitní projekty.

4. ČKR upozorňuje na komplikace spojené se zařazením veřejných vysokých škol pod gesci zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí.

5. ČKR projednala a vyjádřila se k pozměňovacím návrhům poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k novele zákona o vysokých školách s následujícím stanoviskem:

Souhlasné stanovisko: A, B, C7, E, F, L1, M1, N1, O.

Neutrální stanovisko: C2, C3, L7, L9, L11.

U pozměňovacích návrhů G1 a G3 je stanovisko Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR neutrální a stanovisko Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR negativní.

Zásadně negativní stanovisko: K1, L6, L8, L10 a všechny další pozměňovací návrhy.

V Brně dne 3. prosince 2015

Za Českou konferenci rektorů
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
předseda

Zaúčtováno v Vysoké školství