Usnesení Společného zasedání Slovenské rektorské konference a České konference rektorů  

  Slovenská rektorská konference (SRK) a Česká konference rektorů (ČKR) přijaly na Společném zasedání SRK a ČKR toto usnesení:

  1. SRK a ČKR po seznámení se se situací v obou zemích od posledního společného zasedání, které se konalo ve dnech 3. a 4. prosince 2015 péčí SRK v Bratislavě, považují za důležitou vzájemnou informovanost o stavu a vývoji slovenských a českých vysokých škol, která je základním předpokladem možné spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu.
  2. Společným cílem SRK a ČKR je plnohodnotné zastoupení vysokých škol v Evropském vysokoškolském prostoru a v Evropském výzkumném prostoru. Vysoké školy obou zemí chtějí být součástí diskuse o postavení vysokých škol v budoucí Evropě a vyzývají politiky, aby při definování evropské budoucnosti začlenili do svých vizí i postavení a poslání vysokých škol, které jsou výjimečné tím, že spojují tzv. vědomostní trojúhelník – vzdělávání, výzkum a inovace. SRK a ČKR se shodly, že pokud jde o legislativu, zejména o zákon o vysokých školách, považují v obou zemích za nejdůležitější princip autonomie vysokých škol, včetně řízení finančních toků, a rovný přístup k prostředkům na vědu a výzkum. Za neméně důležité považují kvalitní systém akreditací, věcné hodnocení kvality vysokých škol a jejich internacionalizaci.
  3. SRK a ČKR konstatovaly, že mezi společné problémy obou zemí nepochybně patří dlouhodobá podfinancovanost vzdělávání, výzkumu a vývoje. Velké problémy spatřují SRK i ČKR v hodnocení výsledků vědy a výzkumu, neboť ani v jedné z obou zemí zatím neexistuje kvalitní metodika hodnocení výzkumných organizací. Vysokoškolské sektory SR a ČR společně sdílejí i nové výzvy, jako je globalizace, demografický vývoj a technologický pokrok, a jsou si vědomy toho, že je třeba vzdělávat studenty, kteří budou schopni adaptovat se na potřebné změny v době celého svého pracovního života. To vše při efektivním využívání veřejných a soukromých zdrojů, i když příjmy vysokých škol obou zemí jsou nižší, než je průměr zemí EU nebo OECD.
  4. SRK a ČKR sdílejí společně návrh Evropské univerzitní asociace a partnerských univerzit formulovaný v dokumentu „Ambitious funding for excellent research in Europe post-2020“, aby se zvýšilo financování výzkumu v Evropě po roce 2020 v 9. rámcovém programu EU pro výzkum a inovace. Hlavním kritériem výběru projektů musí být nadále excelence a zohledněna by měla být i geografická diverzita. Při krácení rozpočtu uvedeného rámcového programu jsou však ohroženy i ty nejkvalitnější návrhy projektů a úspěšnost vysokých škol z nových členských zemí je tak nadále nízká.
  5. SRK a ČKR se usnesly, že budou v tradici společných zasedání nadále pokračovat, a potvrdily, že příští zasedání se uskuteční ve dnech 6. a 7. června 2019 péčí SRK ve Slovenské republice. V této souvislosti považují za důležitou i spolupráci v rámci Evropské univerzitní asociace, jejímiž řádnými kolektivními členy SRK i ČKR od jejího vzniku v roce 2001 jsou. ČKR je navíc zastoupena ve Výkonném výboru Evropské univerzitní asociace (EUA Board), což je samozřejmě také ku prospěchu vysokého školství obou republik.

V Praze dne 9. června 2017  

Za Slovenskou rektorskou konferenci        Za Českou konferenci rektorů                                                                                                                                                                           
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.                      prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
               prezident                                                             předseda  

 

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství