Usnesení 141. zasedání Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 141. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR důrazně odmítá současný návrh státního rozpočtu pro rok 2018, který nereflektuje přísliby, které byly učiněny vysokým školám, neznamená žádné navýšení a prohlubuje současný stav výrazného podfinancování vysokých škol, na které jsou kladeny podstatně vyšší nároky, a to nejen v souvislosti s novelou zákona o vysokých školách. ČKR se proto v tomto smyslu obrací otevřeným dopisem na předsedu Vlády ČR Bohuslava Sobotku.
  2. ČKR žádá místopředsedu Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka, aby ve spolupráci s MŠMT a pracovní komisí ČKR pro přípravu hodnocení vysokých škol dle Metodiky 17+ předložil co nejdříve Radě pro výzkum, vývoj a inovace připravený dokument pro realizaci tohoto hodnocení na vysokých školách.
  3. ČKR odmítá metodické pokyny MŠMT týkající se vykazování personálních výdajů u projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Splnění těchto pokynů je principiálně nemožné a je v rozporu se stávající legislativou a také s ochranou osobních údajů.
  4. ČKR důrazně žádá MŠMT, aby byla zahájena negociace projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, kde došlo k nezdůvodněnému podstatnému snížení financování, která by v odůvodněných případech umožnila snížení závazných indikátorů a požadovaných cílů.
  5. ČKR nesouhlasí s vypořádáním připomínek k hodnocení vědy H15 a obrací se na místopředsedu Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka se žádostí o nápravu.
  6. ČKR je znepokojena zprávami z některých zastupitelských úřadů ČR, které nejsou personálně schopny zajistit plynulá vízová odbavení zahraničních žadatelů o studium na vysokých školách ČR – jedná se zejména o Indii, Vietnam a další země. Tento stav výrazně ohrožuje proces internacionalizace vysokých škol ČR a ochuzuje vysoké školství ČR o kvalitní studenty ve všech stupních studia.
  7. ČKR má zásadní výhrady k návrhu Metodického materiálu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství k povinnosti vysokých škol informovat o změnách při uskutečňování akreditovaných činností, předloženému k připomínkám. Požadavky považuje za duplicitní a jdoucí nad rámec zákona. Je třeba, aby se nové povinnosti omezily skutečně jen na podstatné změny vyplývající ze zákona o vysokých školách a příslušných nařízení Vlády ČR.

 

 V Praze dne 8. června 2017

   Za Českou konferenci rektorů

  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
          předseda

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví