Medaile byly předány devíti významným osobnostem Univerzity Karlovy

Vědecká rada Univerzity Karlovy ocenila devět významných osobností Univerzity Karlovy.

Uznání vynikající práce a dosažených výsledků našich předních odborníků, pedagogů, vědců a významných osobností na zasedání Vědecké rady naší Alma mater univerzity medailemi a pamětními listy je již dlouholetou a velmi dobrou tradicí. Bylo mi velkou ctí, že jsem jim mohl jménem vedení Univerzity Karlovy poblahopřát a ocenění osobně předat.

  • Historickou medaili UK obdržel

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. (COŽP, FHS UK) za celoživotní dílo v oboru environmentálních věd a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Profesor Beřich Moldan absolvoval obor analytická chemie, která se tehdy vyučovala na MFF UK a později byla převedena na PřF, kde mnoho let působil. Zasloužil se o založení Centra pro otázky životního prostředí UK, kde byl po 21 let ředitelem. Jedná se o multidisciplinární pracoviště, které se zabývá především společenskovědními otázkami ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje v rámci výzkumu, vzdělávání a třetí role univerzity. „Toto ocenění beru nejen osobně, ale i jako ocenění celého směru, který reprezentuji. A jsem moc rád, že UK věnuje problematice ochrany životního prostředí a udržitelnosti tolik pozornosti a je mi ctí, že se na tom mohu podílet,“ řekl při poděkování prof. Moldan.

  • Zlatou medaili UK získala

prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. (MFF UK) za celoživotní dílo v oboru formální a aplikované lingvistiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Profesorka Eva Hajičová je profesorkou a nestorkou Univerzity Karlovy, kde působí nepřetržitě již od roku 1962, zprvu na Filosofické fakultě, od roku 1973 pak na Matematicko-fyzikální fakultě. Díky své vědecké erudici, rozsáhlým znalostem a vědeckému entuziasmu dosáhla vynikajících vědeckých i pedagogických úspěchů. K jejím osobním zásluhám patří, že formální a komputační lingvistika v ČR je dnes jedním ze špičkových oborů, uznávaných doma i ve světě.

  • Stříbrnou medailí UK byli oceněni

prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. (1. LF UK) za celoživotní dílo v oboru ortopedie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Profesor Jan Bartoníček je významný ortoped, který se zabývá především traumatologií pohybového aparátu a rekonstrukčními operacemi kyčelního kloubu a nohy. Anatomie je jeho druhou pracovní, vědeckou a výukovou náplní. Je dobře znám pořádáním Klinicko-anatomických sympozií, kde předává své bohaté zkušenosti mladším generacím. Jeho třetí vášní je historie. Všechny tři obory opakovaně propojuje do vynikajících publikací a přednášek. Vyzdvihnout můžeme například odhalení dalšího poranění Karla IV. na základě zkoumání jeho kosterních pozůstatků.

Mgr. Václav Hájek (RUK) za jeho práci pro Univerzitu Karlovu.

Bylo mi velikou ctí jako dalšího ocenit nestora tiskových mluvčích v celé České republice. Mgr. Václav Hájek je absolvent Pedagogické fakulty UK, obor český jazyk a pedagogiky. Tyto obory několik let vyučoval a od roku 1998 působí nepřetržitě na pozici tiskového mluvčího Univerzity Karlovy.


prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc. (1. LF UK)
 za celoživotní dílo v oboru pneumologie a ftizeologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Profesor Jiří Homolka je významný internista a pneumolog. Zasloužil se o mnoho nových poznatků a postupů v oblasti diagnostiky a léčby nádorů a dalších plicních onemocnění. Přeji mu pevnou ruku při bronchoskopiích, hraní golfu i malování.

doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc. (FTVS UK) za celoživotní dílo v oboru zdravotní TV a tělovýchového lékařství a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Docentka Blanka Hošková je významnou odbornicí v oblasti zdravotní tělesné výchovy, sportovních masáží, kompenzačních cvičení v tělovýchově a sportu, a to i u osob se specifickými potřebami. Na tato témata publikovala řadu odborných prací. „Velmi si tohoto ocenění vážím. A v současné době přeji nám všem zdravého ducha a také mnoho pohybového a tělesného zdraví,“ uvedla při převzetí stříbrné medaile.

doc. PaeDr. Soňa Koťátková, Ph.D. (PedF UK) za celoživotní dílo v oboru preprimární a primární pedagogiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Docentka Soňa Koťátková se celý profesní život zabývá problematikou předškolní pedagogiky, především se zaměřením na dětskou hru a sociální učení dítěte, projektové plánování v mateřské škole a rozvoj osobnosti učitele. Je klíčovou osobností české předškolní pedagogiky, které se podařilo ovlivnit stovky učitelů mateřských škol a prostřednictvím nich tisíce dětí.

prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. (1. LF UK) za celoživotní dílo v oboru neurologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Profesorka Eva Havrdová patří mezi nejuznávanější představitele oboru neurologie v České republice a mezi přední světové osobnosti na poli klinického výzkumu roztroušené sklerózy a dalších demyelinizačních a autoimunitních onemocnění nervové soustavy. Kromě klinických a výzkumných aktivit, kde se stala významnou průkopnicí nových způsobů léčby, se věnuje i pedagogické činnosti.

prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. (MFF UK) za celoživotní dílo v oboru fyziky nízkých teplot a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Profesor Ladislav Skrbek je jednou z nejvýznamnějších osobností současné fyziky nízkých teplot. Ve své práci těží z bohatých zahraničních zkušeností. Na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy založil skupinu supratekutosti, která je součástí Společné laboratoře nízkých teplot MFF UK a Fyzikálního Ústavu AV ČR. V letech 2009-2014 vedl katedru fyziky nízkých teplot, následně působí jako proděkan MFF UK pro rozvoj. V této funkci úspěšně organizoval vybudování nového pavilónu IMPAKT v kampusu Trója, který byl v tomto roce slavnostně otevřen.

FOTO: Vladimír Šigut.

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví