POKYNY PRO SBĚR PODPISŮ

pod petici na podporu kandidatury prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
rok narození 1966, na volbu prezidenta republiky v roce 2023

1. Kde obdržíte petiční archy?

Připravené petiční archy jsou ke stažení na adrese www.tomaszima.cz.
Vytiskněte na libovolné tiskárně. Prázdné archy lze kopírovat v potřebném množství.
Petiční archy NEČÍSLUJTE!

2. Jak získat platné podpisy?

Platný podpis může udělit pouze občan České republiky, jenž dosáhl věku 18 let.
Petiční archy je třeba vyplnit HŮLKOVÝM písmem modrou či černou propiskou.
Na petičním archu MUSÍ být vyplněny všechny údaje, jinak je arch neplatný.

Údaje: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště,
číslo obcčanského průkazu či cestovního pasu, zakroužkován druh dokladu,
vlastnoruční podpis.

3. Kam poslat vyplněný petiční arch?

Petiční archy NEČÍSLUJTE!
Uložte na bezpečné místo, aby nedošlo k jejich kopírování, focení či jiné manipulaci
cizími osobami. V co nejkratší době odevzdejte vyplněný podpisový arch
na nejbližší petiční místo, nebo zašlete na adresu:

Tomáš Zima
P.O.Box 86
150 00 Praha 5

Co je také důležité vědět:

Kdo převzal petiční arch, zavazuje se vynaložit veškeré úsilí k ochraně archu a údajů na něm uvedených.

Petice a sběr podpisů se řídí zákonem č. 85/1990 Sb. o petičním právu
a zákonem č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky.

Petiční archy mohou být umístěny na veřejně přístupných místech;
k tomu není třeba povolení státního orgánu (viz zákon č. 85/1990, o právu petičním).

Při sběru podpisů na petiční archy zejména nesmíte omezovat provoz motorových vozidel, nebo poškozovat cizí majetek (např. trávník).

Na dotaz je třeba občanům sdělit, za předpokladu že tyto údaje nejsou
osobě podepisující petiční arch známy, následující údaje ohledně zpracování údajů:

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?
Jméno a příjmení, datum narození, adresa, číslo osobního dokladu a podpis

Pro jaký účel?
Podpis petice na podporu kandidatury Tomáše Zimy na prezidenta České republiky

Komu budou údaje zpřístupněny?
Archy budou zaslány volebnímu štábu, který je očísluje a předá Ministerstvu vnitra ČR